ANBI

Het Joodse Begrafeniswezen te Amsterdam

Fiscaalnummer/RSIN: 25.62.704

Statutaire doelstelling
– Doelstelling: De vereniging heeft ten doel de verzorging en zorg in de ruimste zin des woords bij lijkbezorging met inachtneming van de voorschriften van de orthodox Joodse ritus, voor zover deze taken niet worden uitgevoerd door de plaatselijke Joodse Gemeente of Joods Doodgravercollege (Chevra Kadisja)

Afwezigheid van winstoogmerk
– Het JBW is een non-profit organisatie

Bestemming liquidatiesaldo
– Het saldo wordt gebruikt om de lopende onkosten te dekken. Ook staat een gedeelte op spaarrekeningen en wordt er defensief in aandelen belegd.

Missie: Het JBW is een uitvoerend orgaan dat erop toeziet dat elke overledene die in aanmerking komt voor een Joodse begrafenis deze ook krijgt. Het concept “Chesed shel Emet (liefdadigheid zonder verwachting op beloning) speelt hierbij een grote rol.

Werkzaamheden van de instelling: De praktische werkzaamheden met betrekking tot het uitvaartwezen van de instelling zijn in drie stadia op te delen:
– Bespreking van uitvaart met rouwende familie – Verzorging van feitelijke uitvaart en eventuele nazorg richting nabestaanden – Administratieve gerelateerde werkzaamheden

Beleidsplan
Een overzicht van de huidige en toekomstige projecten en investeringen door de instelling – Herinvestering in onroerend goed. – De vereniging oriënteert zich op de aanschaf van een begraafplaats in Israel. – In de loop der jaren is gebleken dat er veel misverstanden en onduidelijkheden bestaan rondom de Joodse begraafplaatsen. Al enige tijd houdt het JBW zich daarom bezig met het creëren van een bewustwording in de Joodse gemeenschap over zowel de praktische aspecten van de Joodse begraafritus alsook de humane aspecten hiervan (rouwverwerking etc). Hiervoor heeft JBW een informatieve film gepubliceerd. Deze film zal gebruikt worden als onderdeel van een verbeterde voorlichting via de website.

Activiteiten
Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling: De vereniging “Het Joodse Begrafeniswezen te Amsterdam” (JBW) is een zelfstandige organisatie, niet verbonden aan enige Joodse gemeente, die alle begrafenissen verzorgt op de begraafplaatsen van de Joodse Gemeente en Portugees-Israelietische Gemeente te Amsterdam. Alsook op alle begraafplaatsen van NIG Noord Holland Noordwest en de begraafplaatsen te Almere, Hilversum en Leiden. Op verzoek worden door JBW op andere joodse begraafplaatsen in Nederland begrafenissen uitgevoerd. In 2020 heeft het JBW 62 begrafenissen verzorgd, waarvan 24 van leden en 38 van niet-leden (hiervan waren 3 transporten naar Israël). De wijze waarop de instelling gelden werft – Het JBW is een Vereniging met leden, die contributie betalen Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur – Voorzitter, penningmeester, sectretaris en twee leden. De portefeuilles luiden: Personeelszaken, onroerend goed, Kantooraangelegenheden, contacten met zusterorganisaties. Beschrijving van de wijze waarop over het vermogen van de instelling wordt beheerd – Het vermogen staat op een bankrekening van de ABNAMRO. In overleg met een beleggingsexpert beheert het bestuur het vermogen. Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur – In de bestuursvergadering worden door het bestuur besluiten genomen en afgevinkt. De kantoormedewerkers voeren het beleid uit.

Beloningsbeleid
– Het bestuur werkt op vrijwillige basis, de (kantoor)medewerkers zijn in loondienst bij de vereniging.

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling
– Subsidieverzoeken worden getoetst aan de doelstelling van de Vereniging. Het bestuur besluit vervolgens de hoogte van uitkering.

Beheer
Beschrijving administratieve organisatie. Het JBW kent twee kantoormedewerkers en één boekhouder. De boekhouder werkt één keer per maand op locatie aan de administratie. De kantoormedewerkers voeren de crediteuren- en debiteurenadministratie. Eens per jaar verzorgt de boekhouder de jaarrekening die vervolgens door de accountant wordt gecontroleerd en ook langs gaat bij de financiële commissie. Bij elke bestuursvergadering wordt genotuleerd. De ledenadministratie wordt gevoerd door het kantoor.

Jaarrekening 2023 JBW

Wekelijks worden de instructies met de tijden van het begin en einde van sjabbat op het antwoordapparaat aangepast.

In geval van een overlijden op sjabbat en/of jom tov (joodse feestdagen) worden ingesproken overlijdensmeldingen afgeluisterd zo spoedig mogelijk nadat sjabbat en/of jom tov is afgelopen.

Sjabbat begint met zonsondergang op vrijdagavond en eindigt met zonsondergang op zaterdagavond. Joodse feestdagen beginnen – vanaf zonsondergang de avond tevoren tot zonsondergang één of twee dagen later.