wilg

M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. D. Aronovich ז"ל (geb. 15 maart 1939 te Leningrad )

zal plaatsvinden op

11 april 2019

Vertrek Ter Kleef 6: 21.30 uur

Aankomst te Muiderberg : 22.00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה